Monday, 12 December 2011

Seann cheist ri Cur

Thairis air a’ chuan
An dà starrag ri seòladaireachd
Air ar son fon àile dhuibh
Air a’ mhuir ghil,
Nochdaidh gar n-ionnsaigh
Am post àrd
Is a’ bhreacag bhlasta na bàrr
Is an dà eun go calbhair,
Fear dubh ‘s fear geal
Ag èirigh don àile le spriotraich on tràigh –

Cò ‘m fear dhiubh a dh'itheas an t-aran,
Artaimh, cò ‘m fear dhiubh?


Bhon Ghaolainn aig Dáithí Ó hÓgáin, 1949 gu 2011

No comments:

Post a Comment