Thursday, 24 November 2011

Trì Uairean sa Mhadainn

Aig trì uairean sa mhadainn,
Tha solas gu leòr a dh’fhaicinn
Gu bheil an smùid
A dh’fhàisgeadh às a’ chluain seo ‘s an ceathach
A bha mar sgàil’ air làithean-saora sa mhadainn
‘S tusa nad ghiullan car an aon rud.
Bidh ‘n guilbneach a’ seinn
Mar a sheinn e riamh.
Chan e, ‘s e ‘n diùbhras a th’ ann
Dìreach nach eil an aon bhuaidh
Aig na dhà dhiubh.
Tha e na chùis-oillt fàs mothachail gu h-obann
Nach eil thu idir a’ faireachdainn
Cho math ‘s a bhiodh tu ‘n uair sin
‘S nach bi, faodaidh tu bhith cinnteach,
A-rithist a thuilleadh.


Peter Reading 1946-2011

No comments:

Post a Comment