Friday, 8 July 2011

Issa

mun achadh,
feannag a' carachadh
mar gun robh i 'g àrach

No comments:

Post a Comment