Thursday, 7 July 2011

Issa

uiseag an fhionnairidh!
tha mo chridh' a' dòrtadh
le cùram an là a-màireach

No comments:

Post a Comment