Friday, 7 January 2011

Basho

cuir gath san amadan
a tha measail air a’ ghealaich is na blàthan!
an ràith’ as fhuair’ air tighinn

No comments:

Post a Comment