Thursday, 20 January 2011

Basho

gealach as t-samhradh –
na basan agam gam bualadh,
a’ cur fàilt' air an sgarthanaich

No comments:

Post a Comment