Saturday, 1 January 2011

Bells

Na mo shìneadh anns an taigh-sheinnse
‘S na gillean ri seinn,
‘S ann a dhùisg mi
Gun fhiosta ‘s thug mi sùil air an uaireadair:
NEONI NEONI: NEONI NEONI: NEONI NEONI
NEONI NEONI.NEONI AON
DHÀ NEONI AON AON – ‘s e th’ ann –
Tha fios nach e! – latha na h-aoise dhomh fhìn
‘S beum nam Bells a’ chiad char
Dhen a’ Bhliadhn’ Ùir le chèile.

No comments:

Post a Comment