Sunday, 5 June 2011

Basho

a' Bhliadhn' Ùr,
mi ri meòrachadh air feasgar
aonaranach as t-fhoghar

No comments:

Post a Comment