Thursday, 23 June 2011

Issa

nach fearail a’ ghaoth
's i ri sèideadh –
eilean as t-earrach

No comments:

Post a Comment