Sunday, 12 June 2011

Buson

a' treabhadh achaidh!
ged nach d'rinn na neòil carachadh,
tha iad air falbh

No comments:

Post a Comment