Friday, 10 June 2011

Issa

tha fiù m’ fhàrdach
air a sgeadachadh –
earrach an rìgh

No comments:

Post a Comment