Friday, 3 June 2011

Basho

thàinig an clag san eaglais gu ceann
‘s tha ‘n fhuaim fhathast a’ tighinn
a-mach às na dìtheanan

No comments:

Post a Comment