Friday, 25 December 2009

mu bhruaich a' bhealaich
mun suidheadh e fhèin sa chamhanaich
salchar is seileach ri sileadh

No comments:

Post a Comment