Sunday, 15 May 2011

Ann an Coille Chagar
(Charles Simic)


Tha cearc a tha dall thall an sin
A' spioladh air gràinean òir
Sruth cho fuar
'S gu bheil an t-eagal air sruthadh

Ciomach fon choill' a' bruidhinn air an taigh
Ri craoibh chrìon
Is an ròcas as docha leis a' bhàs
Na shuidhe innte

Ann an coille chagar
Far an do thog seangan aonair
Air a dhruim suas
Connlachag loisgte.

No comments:

Post a Comment