Friday, 27 May 2011

Na Fir Chlis
(Vona Grourke)


Am bodach na sheasamh air beul an taighe
‘S a’ sealltainn ris na Fir Chlis
Ri marbh na h-oidhche.

“Trobhadaibh, a chlann,
Gus am faic sibh an t-annas!”
An rud a tha mi fhìn a’ faicinn

Ach am breacadh-seunain
A’ tighinn am follais
Os mo chionn air cùl a làimhe.

No comments:

Post a Comment