Monday, 16 May 2011

Prioba-nan-sùl
(Michael Hartnett)


Chì mi reult-na-maidine
Tro fhàrlas m’ òige
‘S bidh mi a’ dùnadh mo shùl
‘S a’ bruadar fad caogad bliadhna
‘S a’ toirt air ais a h-uile h-àrd is ìseal.
Bidh mi a’ fosgladh mo shùl agus an sin
Tha reult-na-h-oidhche ‘s gun fhiosta
Tha camhanaich an fheasgair ann.

No comments:

Post a Comment