Saturday, 7 May 2011

Làmh-chuideachaidh
(Miroslav Holub)


Thug sinn làmh-chuideachaidh don fheur
Is dh'fhàs e mar arbhar.

Thug sinn làmh-chuideachaidh don teine
'S dh'fhàs e na Apollo a h-Aon.

Le faiceall 's le faire
'S ann a thug sinn làmh-chuideachaidh 'n uair sin

Do dhaoine,
Seadh, do chuid a dhaoine.

No comments:

Post a Comment