Wednesday, 25 May 2011

Virgo
(Simon Armitage)


A' tilleadh à Leeds tràth sa mhadainn,
Seachad air an taigh san robh sinn,
Chan urrainn dhomh coimhead.
T' aodann ann an seòmar gu h-àrd,
Mar chailleach-oidhche no mar chrùisgean
An crochadh ri dubhan.

Bidh mi a' gabhail beachd air Venus, reul na maidne,
Reul an dà chamhanaich, gu deimhinne,
'S i a' dealbhadh nan ràithean 's an cuid mhùthaidhean.
An uair sin sneachd' air adhbhar no adhbhar,
Sneachda bhon àird an ear,
An sneachd' a bhios a' leantainn.

No comments:

Post a Comment