Monday, 2 May 2011

a’ tilleadh ris a’ Bhealltainn
air Abhainn Àrois, mì dìreach a’ sealltainn
air a’ ghiuthas is a’ bheithe ‘s a’ challtainn


Bruadar
(George Seferis)


Tha mi nam chadal-suain
Agus mo chridhe
Na dhùisg a’ fuireach.
Tha e 'g amharc air na rionnagan,
Air an speur is air an stiùir
Is mar a tha 'n t-uisge
‘S e fo bhlàth
Air an fhalmadair.

No comments:

Post a Comment