Monday, 16 May 2011

Bloigh Deireannach
(Raymond Carver)


Agus an d’fhuair thu na bha thu ‘g iarraidh
Bhon t-saoghal an dèidh a h-uile sìon?
Fhuair gu dearbh.

‘S dè bha thu ‘g iarraidh?
Cantail rium fhìn gun robh mi ionmhain,
Faireachdainn gun robh mi ionmhain air an talamh.

No comments:

Post a Comment